استاندارهای ارگانیک نیکاتیس

استانداردهای ارگانیک

انجمن ارگانیک ایران

نیکاتیس ارگانیک

بیوسان گواه

شماره گواهی - 10271

گواهی نامه های ارگانیک

تمام محصولات نیکاتیس ارگانیک دارای گواهی ارگانیک از انجمن ارگانیک ایران ، بیوسان گواه ، سازمان استاندارد غذا و دارو می باشد