سه اصل مهم نیکاتیس

سه اصل مهم نیکاتیس

1
اصل اول
کشاورزی پویا و مدرن

اتکا به دانش روز جهت حفظ و احیای خاک و همگام سازی با اکوسیستم و طبیعت سلامت محور

2
اصل دوم
عدس ارگانیک

حفظ اصالت کالا و تولید خالص و مرغوب

3
اصل سوم
کشاورزی ارگانیک

حمایت از کشاورزان و مصرف کنندگان(از مزرعه تا سفره شما)